چاپ کردن این صفحه

لیاقت بلوچ

961
لیاقت بلوچ

رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان

رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان می باشد که به عنوان یک از شخصیت های سیاسی-مذهبی پاکستان شناخته می شود.قسمتی از صحبتهای ایشان :مسلمانان باید دربرابر توطئه های غربی-آمریکایی هوشیار باشند و بدانند که با عمل به رهنمودهای امام خمینی، می توان از عهده مشکلات ومسایل پیش روی جهان اسلام برآمد و توطئه ها را خنثی کرد.