سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

             

slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
BT Background Slideshow - модуль joomla Создание сайтов

در اختتامیه بیست و نهمین کنفرانس  بین المللی وحدت اسلامی گزارش کمیسیون کمیسیون توسعـۀ علم و فنّــاوری کشورهای اسلامی قرائت گردید.

در اختتامیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گزارش کمیسیون تجار و بازرگانان قرائت گردید. 

در اختتامیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گزارش کمیسیون اتحادیه روسای دانشگاه ها قرائت گردید. 

در اختتامیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گزارش کمیسیون احزاب حامیان مقاومت اسلامی  قرائت گردید. 

در اختتامیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گزارش کمیسیون جوانان ودانشجویان قرائت گردید.